Procedura podziału nieruchomości obejmuje podział danej działki na części, co następuje poprzez ustalenie granic podziału oraz sporządzenie stosownej dokumentacji, wymaganej przepisami – zajmuje się tym geodezja.

geodeci w pracy

Autor: Alissa Walker
Źródło: http://www.flickr.com

Obecnie geodezja dzieli się na 2 podstawowe działy. Mianowicie wyróżniamy geodezję niższą, która charakteryzuje się tym, że tutaj pomiary wykonuje się na płaszczyznach małych, których promień nie może przekraczać 15,6 km. Geodezja wyższa, to dyscyplina o pomiarach, które mają miejsce na obszarach dużych, o całkowitej powierzchni ponad 750 km2. Czasami można spotkać się jeszcze z inne klasyfikacje, aczkolwiek nie wszyscy eksperci uznają je za ważne – można zobaczyć tutaj.

– utworzenie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

– uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości, wydawanej przez kompetentny w tym zakresie organ administracji,

– okazanie granic stronom postępowania,


Wyświetl większą mapę

Podział gruntu możne zostać przeprowadzony w dwóch trybach postępowania. Pierwszym jest tryb administracyjny, dedykowany dla działek budowlanych i uzależniony od decyzji organu administracji, drugim, tryb podziału gruntów rolniczych i leśnych, który nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, a podstawę stanowi dokumentacja podziałowa – zobacz na .