Aktuariusz jest profesjonalistą z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości obecnej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych tudzież mających ryzykiem. Zwykle zawód aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeniową, reasekuracji oraz planów emerytalnych. W Polsce, by zostać wpisanym do rejestru aktuariuszy, trzeba mieć (prócz pozytywnego wyniku egzaminów aktuarialnych przy KNF): wykształcenie wyższe, opinię o niekaralności co do przestępstw przeciw wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu (wyciąg z KRK) i poświadczony 1-roczny staż zawodowy pod opieką aktuariusza.

praca aktuariusza

Autor: US Department of Labor
Źródło: http://www.flickr.com

Egzaminy na aktuariusza odbywają się co najmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego i przeprowadzane są w formie czteroczęściowego egzaminu, którego każda część ma 10 pytań obejmujących 1 blok tematyczny z czterech. Aktuariusz w zakładzie ubezpieczeń jest odpowiedzialny za wycenę zobowiązań wobec klientów łazienka (czytaj resztę pod adresem) konstruowanie produktów w taki sposób, aby oczekiwany poziom rezerw oraz przyszłe przepływy pieniężne zabezpieczyły pokrycie tychże zobowiązań. Głównymi polami aktywności zawodowej aktuariusza są wycenianie produktów ubezpieczeniowych – kalkulacja składki, zyskowności jak i ustalanie szczegółowych parametrów; ustalanie metod tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jak i określanie wysokości marginesu wypłacalności w zakładzie ubezpieczeń; kalkulacja ryzyka: ubezpieczeniowego (zw. ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi wobec klientów oraz kosztami ich obsługi), rynkowego (związanego z rynkiem papierów wartościowych i wysokością stóp procentowych), kredytowego (zw. z kondycją finansową odbiorców) oraz operacyjnego.

Dodatkowo również ustalanie jak i kontrola polityki dopasowania aktywów oraz zobowiązań (Asset/Liablity Management); wycena wartości przedsiębiorstwa opierając się o metodykę EV oraz Appraisal Value; kalkulacja podstawowych części wpływających na wzrost EV, będących podstawą oceny wartości dodanej, pochodzącej z aktywności zarządu firmy. Aktuariusz zatem określa, kwantyfikuje i oszacowuje ryzyko. Szczególnie obejmuje to wyznaczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w Towarzystwach Ubezpieczeniowych oraz TUW, kontrolowanie aktywów które zabezpieczają te rezerwy, analizy statystyczne, kreowanie taryf, doradzanie Zarządom TU i TUW, określanie poziomów podstawowych parametrów finansowych jak i wycenę rezerwy na świadczenia pracownicze itp .